CV

Informacje osobiste

Data i miejsce urodzenia: 7.01.1975r Łask

Wykształcenie

 • 2014 - 2015
  • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 • 2009
  • Uzyskanie stopnia doktora, kierunek Elektrotechnika, Politechnika Łódzka
  • Rozprawa: „Modele polowo - obwodowe trójwymiarowych struktur grzebieniowych mikroaktuatorów elektrostatycznych pracujących jako czujniki przyśpieszenia”
  • Specjalność: mechatronika, metody komputerowe w optymalizacji i symulacji, metody i języki programowania
 • 2005 – 2006
  • Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Politechnika Łódzka
  • Praca dyplomowa: Multidyscyplinarne kształcenie w mechatronice.
 • 2002 – 2003
  • Universita degli Studi di Pavia Włochy: 3-miesięczny staż naukowy (stypendium Erasmus\Socrates) w ramach studiów doktoranckich
 • 2000 - 2005
  • Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej
   Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej w Instytucie Maszyn Elektrycznych i Transformatorów
 • 1995 – 2000
  • Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej,
   Specjalność: „Metody komputerowe w inżynierii maszyn i urządzeń elektrycznych”
   Praca magisterska: „Optymalizacja silników krzemowych”
   Studia ukończone z wynikiem „bardzo dobry” uzyskując tytuł „magister inżynier”
 • 1990 – 1995
  • Technikum Elektroniczne w Zd-Woli
   Specjalność: „RTV”
   Technikum ukończone z wynikiem „bardzo dobrym” uzyskując tytuł „technik elektronik”
Praktyka zawodowa

 • od 2017
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
   Członek Zespołu specjalistycznego do spraw związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktyry informatycznej nauki.
   Okres powołania: od dnia 29 sierpnia 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • od 2009
  • Inst. Mechatroniki i Systemów Informatycznych, PŁ, Łódź
   Od 1 kwietnia 2009 zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta
 • od 2009 do 2017
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Kleszczów
   Od 1 września 2009 zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela przedmiotów technicznych
 • 2010-2011
  • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w ramach projektu „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PŁ, Łódź
   - St. podypl.: Projektowanie Aplikacji Bazodanowych w oparciu o technologie ORACLE, IBM DB2, SQL Server, Java.
 • 2008-2012
  • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych i kursach w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych” w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PŁ, Łódź
   - St. podypl. i kursy dokształcające: Mikro i nanotechnologie
   - St. podypl. i kursy dokształcające: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2
   - St. podypl.: Zaawansowane układy mechatroniki
  • Asystent w ramach zadania 17 (kurs dokształcający Mikro i nanotechnologie) w projekcie „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych” w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PŁ, Łódź
 • 2002 - 2009
  • Inst. Mechatroniki i Systemów Informatycznych, PŁ, Łódź
   Od 1 września 2002 zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku asystenta
 • od 2000
  • Inst. Maszyn Elektr. i Transformatorów, PŁ, Łódź
   W ramach studiów doktoranckich prowadzenie zajęć z nastepujących przedmiotów:działy wybrane z matematyki, polowe metody optymalizacji, metody i języki programowania.
 • 2000 - 2002
  • Inst. Maszyn Elektr. i Transformatorów, PŁ, Ostrów Wlk., Żychlin
   Przygotowywanie i prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych “Współczesne systemy informatyczne”: metody i języki programowania, oprogramowanie użytkowe.
 • 2000 - 2002
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź
   Prowadzenie zajęć na kierunku Informatyka.
   Zakres przedmiotów: modelowanie i symulacja, komputerowe wspomaganie projektowania, metody numeryczne w inżynierii.
 • Lato 1999
  • Przedsięrbiorstwo ABB Elta, Łódź
   Praktyki zawodowe

Granty, projekty, raporty, współpraca

 • 2016 - 2017
  • Osoba ds. kontaktów i koordynacja w zakresie dokumentacji w ramach składania wniosku Politechniki Łódzkiej w ramach programu priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” pod nazwą „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów dolnojurajskich wód termalnych na terenie Politechniki Łódzkiej”.
 • od 2017
  • Pełnomocnik ds. współpracy pomiędzy Veolia Energia Łódź S.A. a Politechniką Łódzką
 • 2017
  • Włochy, Ispra, JRC Joint Research Centre
   Komercyjna wizyta studyjna we współpracy z Departamentem ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. JRC (Joint Research Centre; Wspólne Centrum Badawcze) to jedna z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli, w skład której wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu państwach członkowskich UE (Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Hiszpania).
 • 2013
  • Final Report on Rotor Skew Concert Evaluation, Wojciech Rosiak, Krzysztop Smółka, Paweł Witczak (OTIS)
 • 2013 - 2017
  • Projekt w ramach Programu Badań Stosowanych: Opracowanie technologii elektromagnetycznego nagrzewania nanozasobników ferromagnetyka dla selektywnej termoablacji komórek nowotworowych. Współwykonawca w ramach zadania: Zadanie nr 2 - Badania magnetyzacji NZF. Celem zadania badawczego było zbadanie magnetyzacji trójwymiarowych (nano/mikro) elementów oraz wpływu pola elektromagnetycznego na zdolność NZF do nagrzewania się w środowisku tkankowym.
 • od 2011
  • Koordynacja działań w ramach współpracy z PwC (PricewaterhouseCoopers) związanych z wykonywaniem ekspertyz dotyczących oceny innowacyjności wartości niematerialnej i prawnej systemów informatycznych
 • 2010-2012
  • Projekt: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb Politechniki Łódzkiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii i know-how.
   Wnioskodawca: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
   Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Na Lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka Działanie II.9 Odnawialne Źródła Energii
   Zgodnie z: Umowa nr UDA-RPLD.02.09.00-00-069/10 z dnia 22 listopada 2010 r
   Kwota wnioskowana: 3 904 517,30 PLN
   Zakres obowiązków: nadzór nad dokumentacją podczas składania wniosku, os. ds kontaktów, nadzór nad harmonogramem
 • 2007-2010
  • Grant własny, Zintegrowane Modele Komputerowe Trójwymiarowych Struktur Mikrowłókien o Własnościach Magnetycznych, numer: 4176/B/TO2/2007/33 (współwykonawca)
 • 2007-2008
  • Wewnętrzny projekt przyznany przez Dziekana WEEIA dotyczącym budowy elektronicznego systemu rejestracji kart przedmiotów o nazwie KARTA na potrzeby uczelni (współwykonawca)
 • 2004-2006
  • Grant promotorski, Modele polowo - obwodowe trójwymiarowych struktur grzebieniowych mikroaktuatorów elektrostatycznych pracujących jako czujniki przyśpieszania, numer: 3 T10A 073 26 2004 2006

Wykonane prace (umowy o dzieło)

 • 2017
  • Wykonanie obliczeń sił w uzwojeniach transformatora 90 MVA
  • Wydanie opinii potwierdzających innowacyjność technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na rzecz GE Dystrybucja S.A.
  • Wydanie opinii potwierdzających innowacyjność technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A., Geofizyki Toruń S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Orange Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Pepco Poland Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., PGNiG Termika S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A., UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
 • 2016
  • Wydanie opinii potwierdzających innowacyjność technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A., Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., Santander Consumer Banku S.A., Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. oraz Volkswagen Banku Polska S.A.
 • 2015
  • Wykonanie zadań wynikających z harmonogramu projektu o tematyce syntezy nanorurek węglowych
  • Wydanie opinii potwierdzających innowacyjność technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na rzecz Orange Polska S.A.
 • 2013
  • Przygotowanie i analiza modeli numerycznych silników z magnesami trwałymi
  • Przeprowadzenie oceny innowacyjności technologii informatycznych zastosowanych w Polkomtel Sp. z o.o.
  • Przeprowadzenie oceny innowacyjności technologii informatycznych zastosowanych w: Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i Giełda Papierów Wartościowych S.A.
  • Przeprowadzenie oceny innowacyjności technologii informatycznych zastosowanych w: Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. i Polsat Media S.A.
  • Opracowanie redakcyjne materiałów konferencyjnych (SMC 2013)
 • 2012
  • Wykonanie modeli hybrydowych opartych o środowiska Matlab i FEMM
  • Przeprowadzenie oceny innowacyjności technologii informatycznych zastosowanych w Telekomunikacja Polska S.A. i Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z o.o.
  • Przeprowadzenie oceny innowacyjności technologii („System do monitoringu online transakcji eCommerce” oraz „Aplikacja Nestpay do obsługi eCommerce”) zastosowanej w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A.
  • Analiza i ocena innowacyjności systemów informatycznych wdrożonych w Telekomunikacji Polskiej S.A. i PTK Centertel Sp z o.o. w okresie 2006-2010 w zakresie technologii IT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii mobilnych.
 • 2011
  • Zaprojektowanie i wykonanie witryny internetowej do obsługi konferencji SMC’2011
  • Realizacja projektu w zakresie merytorycznym, kontakty z Instytucją Zarządzającą, koordynacja pracy związanej z promocją projektu oraz stały kontakt z zespołem projektowym, nadzór i kontrola nad harmonogramem realizacji planu rzeczowo – finansowego w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb Politechniki Łódzkiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii i know-how” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie II.9 Odnawialne źródła energii) – umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.09.00-00-069/10-00 w okresie od 01.07.2011 r. do 31.07.2011
 • 2010
  • Umowa z Miastem Łódź - Urzędem Miasta Łodzi – Biurem Partnerstwa i Funduszy ma wykonanie bazy informacji o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, która służyć będzie monitorowaniu projektów realizowanych, zrealizowanych oraz planowanych do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi
  • Budowa homogenizowanych zastępczych modeli komputerowych wiązek mikro-włókien
 • 2009
  • Zaprojektowanie i wykonanie witryny internetowej do obsługi konferencji SMC’2009
  • Budowa homogenizowanych zastępczych modeli komputerowych wiązek mikro-włókien
 • 2008
  • Przygotowanie oraz opracowanie materiałów na temat „Mechatronika – kształcenie multidyscyplinarne a potrzeby rozwojowe gospodarki”.
  • Opracowanie trójwymiarowych modeli komputerowych mikrowłókien magnetycznych
  • Budowa komputerowych modeli matematycznych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych
 • 2007
  • Zaprojektowaniu, realizacji, przetestowaniu Systemu Kart Przedmiotów (System Karta) oraz opracowaniu abstrakcyjnej warstwy bazodanowej Systemu Karta.
  • Dokonanie przeglądu literatury na temat modeli strukturalnych mikoaktuatorów elektrostatycznych pracujących jako czujniki przyśpieszenia
 • 2006
  • Wykonanie modeli polowo – obwodowych trójwymiarowych struktur grzebieniowych mikroaktuatorów elektrostatycznych pracujących jako czujniki przyśpieszania.
  • Opracowanie własnego, dedykowanego oprogramowania zorientowanego obiektowo do celu projektowania różnych struktur czujników przyśpieszenia w oparciu o platformę programistyczną MATLAB/SIMULINK
 • 2005
  • Budowa modeli strukturalnych elektrycznych i mechanicznych inteligentnych modeli czujników przyśpieszenia o konstrukcji uzębionej. Wykonanie symulacji charakterystyk elektromechanicznych
 • 2004
  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć z metod i języków programowania, oraz przygotowania i prowadzenia zajęć z systemów baz danych.
 • 2003
  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć z metod i języków programowania – Borland Pascal oraz przygotowania i prowadzenia zajęć z technik multimedialnych.
 • 2002
  • Przygotowanie i prowadzenie zajęć z metod i języków programowania

Szkolenia, kursy, certyfikaty

 • 2016
  • Szkolenie: Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) - system wizualizacji SCADA Mitsubishi Electric
 • 2013
  • Certyfikat: Motywowanie uczniów w praktyce
 • 2012
  • Szkolenie: ochrona danych osobowych
  • Szkolenie: Prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli, zapewnienie bezpieczeństwa w świetle prawa oświatowego
  • Szkolenie: Nowa podstawa programowa w praktyce szkolnej (2011/2012)
 • 2011
  • Szkolenie z zakresu: Pneumatyka i elektropneumatyka
  • Szkolenie z zakresu: Hydraulika i elektrohydraulika
  • Szkolenie z zakresu: Sterowniki PLC (S7-1200)
  • Szkolenie z zakresu: Programowanie sterowników Siemens oraz napędów SINAMICS
  • Certyfikat: szkolenie z zakresu przebudowy systemu kształcenia w oparciu o efekty kształcenia 2011
  • Seminarium: system pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • 2010
  • Kurs: Rysowanie i modelowanie w Solid Edge ST
  • Seminarium: Ewaluacja wewnętrzna w szkole
 • 2009
  • Certyfikat SEW-EURODRIVE: Szkolenie w zakresie użytkowania produktu marki SEW-EURO-DRIVE: obsługa falowników MOVIDRIVE i MOVITRAC zorganizowane przez SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. z wykorzystaniem urządzeń i stanowisk przemysłowych
  • Szkolenie z zakresu normalizacji
 • 2008
  • Szkolenie z zakresu: Podstawy obsługi urządzeń SEW
Dodatkowe

 • 2009 - 2010
  • Otrzymanie stypendium motywacyjnego dla najlepszych młodych doktorów wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki oraz wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych” w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • od 2008
  • Sekretarz Wydziałowej Komisji Dydaktycznej dla kierunku Mechatronika i członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • od 2008
  • Członek Rady Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki
 • od 2006
  • Od 2006 współorganizator, a od roku 2009 sekretarz International Conference Modelling, Simulation and Control, jednej z ważniejszych konferencji naukowych w zakresie Informatyki w Polsce.
Prowadzone przedmioty

 • od 2000 (Politechnika Łódzka)
  • Studia stacjonarne i niestacjonarne

  • Bazy danych i systemy ekspertowe (wykład, laboratorium)
  • Działy wybrane z matematyki (laboratorium)
  • Inteligentne mikrosystemy (wykład, laboratorium)
  • Inteligentne systemy wnioskujące (wykład, laboratorium)
  • Interfejsy dostępu do baz danych (wykład)
  • Komputerowe modele inteligentnych mikrosystemów (laboratorium)
  • Komputerowe projektowanie układów mechatronicznych (wykład, laboratorium)
  • Matematyczne metody optymalizacji (laboratorium)
  • Metody numeryczne (wykład, laboratorium)
  • Metody numeryczne w inżynierii (laboratorium)
  • Metodyka studiowania i autoprezentacji (wykład)
  • Metody polowe w modelowaniu (laboratorium)
  • Narzędzia sztucznej inteligencji w systemach ekspertowych (wykład, laboratorium)
  • Platforma .NET / Środowisko .NET (wykład, laboratorium)
  • Podstawy mechatroniki (wykład, laboratorium)
  • Podstawy programowania i projektowania baz danych (laboratorium)
  • Podstawy informatyki (laboratorium)
  • Polowo-obwodowe metody optymalizacji (laboratorium)
  • Programowanie systemów ekspertowych (wykład, laboratorium)
  • Programowanie inteligentnych systemów ekspertowych (wykład, laboratorium)
  • Projektowanie stron www (laboratorium)
  • Projektowanie układów i systemów mechatronicznych (wykład, laboratorium)
  • Systemy ekspertowe (wykład, laboratorium)
  • Systemy mobilne (wykład, laboratorium)
  • Teoria pola (laboratorium)
   Studia podyplomowe: Mikro i nanotechnologie (3 edycje)

  • Komputerowe modele inteligentnych mikrosystemów (wykład, laboratorium, projekt)
  • Systemy komputerowego wspomagania projektowania (wykład)
   Studia podyplomowe: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje)

  • Podstawy projektowania i programowania baz danych (wykład, laboratorium)
  • Projektowanie internetowych aplikacji bazodanowych (wykład, laboratorium)
   Studia podyplomowe: Projektowanie Aplikacji Bazodanowych w oparciu o technologie ORACLE, IBM DB2, SQL Server, Java (3 edycje) w ramach Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

  • Podstawy projektowania i programowania baz danych (wykład, laboratorium)
  • Projektowanie internetowych aplikacji bazodanowych (wykład)
  • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych (wykład, laboratorium)
  • Administracja baz danych (laboratorium)
   Kurs dokształcający: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje)

  • Projektowanie i programowanie zintegrowanych aplikacji bazodanowych (wykład, laboratorium)
  • Systemy Baz Danych Oracle i DB2 (wykład, laboratorium)
   Studia podyplomowe: Zaawansowane układy mechatroniki (3 edycje)

  • Komputerowe modele inteligentnych mikrosystemów (wykład, laboratorium)
  • Podstawy mechatroniki (wykład)
  • Zagadnienia sztucznej inteligencji w mechatronice (wykład)
  • Dydaktyka mechatroniki (projekt)
 • 2010 - 2017 (Technikum Innowacyjnych Technologii - kierunek mechatronika)
  • Podstawy mechatroniki (podstawy elektrotechniki, elektroniki, technik cyfrowych, pneumatyki i hydrauliki)
  • Urządzenia i systemy mechatroniczne (w tym, projektowanie układów elektropneumatycznych i elektrohydraulicznych)
  • Proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Proces programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Technologia napraw urządzeń i systemów mechatronicznych

Zainteresowania

 • Mikrosystemy MEMS, języki programowania, metody sztucznej inteligencji, oprogramowanie CAD\CAM
 • Literatura science-fiction, podróże, tenis ziemny, rower